Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Besplatna edukacija dostupna svim ženama
 • Iskoristite priliku da besplatno pohađate Nahline edukativne programe!
 • Poboljšati kvalitet života žene u bh. društvu cilj je na kojem Nahla ustrajava već dugi niz godina. Najefikasniji način ostvarivanja ovog cilja je putem obrazovanja - pružanja jednakih šansi svim osobama da steknu znanja, vještine i razmjene iskustva primjenjiva u poslovnom i praktičnom životu.

  Kroz svoje edukativne programe godišnje educiramo stotine osoba, čime osiguravamo izgradnju pojedinaca, ali i stvaramo vrijednost korisnu za cijelo društvo.

  Kako bismo osigurali jednaku dostupnost neformalnog obrazovanja svim kategorijama društva, Nahla u svim svojim edukativnim programima  (kursevi stranih jezika, kursevi računara, šivenje i dr.) pruža prostor za besplatnu edukaciju ženama koje ispunjavaju zadane kriterije.

  Kriteriji za odabir kandidatkinja:
  • nezaposlene žene
  • korisnice socijalne pomoći
  • samohrane majke
  • žrtve nasilja u porodici
  • civilne žrtve rata

  U svrhu dokazivanja pripadnosti nekoj od navedenih kategorija potrebno je dostaviti:
  • uvjerenje o statusu, odnosno svojstvu, koje su izdali nadležni organi
  • potvrdu sa biroa za svakog nezaposlenog člana porodice, potvrdu sa fakulteta za studente i potvrdu iz škole za učenike
  • kućnu listu
  • kopiju lične karte

  Prednost prilikom odabira imat će osobe koje ispunjavaju dva ili više naznačenih kriterija. Prijave dostaviti lično u prostorije Nahle u ulici Džemala Bijedića 122, Sarajevo.

 •  
 • 07.01.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.